Restaurant i nærheden Hotel Swarn Towers

Åben kort
Lokal tid:
16:20:49

Hotel Swarn Towers

228-A, Station Road, 243001, Bareilly, Bareilly, IN India
Kontakter telefon: +91 98370 50505
Internet side: www.hotelswarntowers.in
Latitude: 28.338759, Longitude: 79.413219
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Restaurant:

Aurum- The Elite Restaurant

228-A, Station Road, Civil Lines, Bareilly
restaurantLæs mere

Cheers Bar

228-A, Station Road, Civil Lines, Bareilly
restaurantLæs mere

Satyanarayan Bhojanalay

165, Station Road, Opposite Hotel Swarn Tower, Civil Lines, Bareilly
restaurantLæs mere

Kashish Point

Station Road, Bareilly Junction, Bareilly
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning